การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

     เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนและคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมี นายสันติ เกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลศรีสะเกษ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน
     โรงเรียนวัดหลวงวิทยา เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนทั้งหมด 2,120 คน จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site On-Air และ Online รูปแบบการสลับชั้นมาเรียนของผู้เรียน แบบสลับวันเรียนและได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยได้ทำ MOU กับโรงพยาบาลศรีสะเกษ มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสุขภาพแก่ครูและนักเรียน มี อสม. มาช่วยในการคัดกรองนักเรียน เน้นให้นักเรียนสวมหน้ากากตลอดเวลา และการเว้นระยะห่าง ปัญหาที่ประสบคือ ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียนในการเรียนทางไกล นักเรียนส่วนใหญ่อยู่กับปู่-ย่า ตา-ยาย ทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารและทำความเข้าใจในเนื้อหาใบงานของผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง