การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563 (3 กรกฎาคม 2563)

     เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ. 14 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ณ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ และโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นางชไมพร ตุ้มพงษ์ ประธานกรรมการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ดร.ไพบูลย์ มีศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาในพื้นที่ คณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ได้จัดการเรียนการแบบ On-Site และ Online และมีการฝึกภาคปฏิบัติที่โรงฝึกงาน และได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ปัญหาที่ประสบคือ ห้องเรียนไม่เพียงพอ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาด เช่น หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เครื่องมือวัดไข้ และสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
     จากนั้น เวลา 11.30 น. ได้ไปตรวจและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน อาคารสถานที่ ห้องเรียน โรงอาหาร พบว่า โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site โดยได้ขยายห้องเรียนเพิ่ม และได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่พบคือ อาคารสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ