การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563 (2 กรกฎาคม 2563)

     เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ. 14 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สำรวย นกงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศก. เขต 3 นายทวี สอนคำเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ ผู้นำชุมชน และผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน
     โรงเรียนบ้านปรือใหญ่จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site ให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ โดยได้ขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้นและจัดไม่เกินห้องละ 20 คน และได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ปัญหาที่ประสบคือขาดคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ ตกและดับบ่อยครั้ง ห้องเรียนไม่เพียงพอได้ใช้ห้องเรียนพิเศษทำการเรียนการสอน
     ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ซึ่งป็นต้นสังกัด ได้กำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน นิเทศ ติดตาม และให้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ให้การป้องกันการแพร่ระบาดฯ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างเคร่งครัด

     เวลา 13.00 น.นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ. 14 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ณ กศน.อำเภอขุขันธ์ และกศน.ตำบลใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นางธนัชศรณ์ ศิริม่วง รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดศรีสะเกษ นายศุภชัย ประจิม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขุขันธ์ ครูและบุคลากร กศน.อำเภอขุขันธ์ ผู้บริหาร กศน.ในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอขุขันธ์ จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้งแบบ On-Site (แบบสลับวันเรียน), On-Air, Online และการเรียนรู้ด้วยตนเอง และได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
     จากนั้น ได้ไปเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของ กศน.ตำบลใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายวุฒิกร ปรารถนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี และนายวิทิศ กลางมณี กำนันตำบลใจดี คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร กศน.ตำบลใจดี ผู้บริหาร กศน. ในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และ อสม. ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งพบว่า กศน.ตำบลใจดี ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และในการพบกลุ่มของนักศึกษา ได้มี อสม. มาช่วยในการคัดกรองนักศึกษาด้วย ปัญหาที่ประสบคือ นักศึกษาขาดความพร้อมในการเรียน Online เนื่องจากต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนที่มีความเร็วสูงและมีเครื่องวัดอุณหภูมิไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้แนะนำให้ประสานขอยืมจาก รพ.สต. ในพื้นที่ และขอความร่วมมือ กศน.ทุกอำเภอได้ช่วยกันผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของลูกหลานและบุคลากรทางการศึกษา