การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563 (1 กรกฎาคม 2563)

     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563
     เวลา 9.00 น. ตรวจ ติดตามและประเมินผลที่โรงเรียนน้ำยืนวิทยา อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดยมี นายสถิต แก้วแฉล้ม รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุพิชญ์ ลาลุน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นายปัญจพล โคตรคันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำยืน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร และผู้แทนชุมชนให้การต้อนรับและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันฯ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานพบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และมี อสม. ร่วมคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าเรียนทุกวัน

     ช่วงบ่าย ตรวจ ติดตามและประเมินผล ที่โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก และโรงเรียนบ้านหนองออ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายไตรวิทย์ เนียมมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพ็ก และนายสำราญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองออ คณะผู้บริหาร ครู และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.เขต 1 ให้การต้อนรับและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน พบว่า ทั้ง 2 โรงเรียน ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และมี อสม. ร่วมคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าเรียนทุกวัน