การตรวจติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธี Active Learning ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

     เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ประกอบด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ. 14 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 28 และศึกษานิเทศก์ สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจราชการและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามบริบทในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 และ 14 ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ สังกัด สพม.เขต 28 โดยมี นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ในการนี้คณะทำงานได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู กลุ่มผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อรับทราบสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน การดำเนินการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านการประเมินการเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขที่โรงเรียนได้ดำเนินการ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ผลที่ได้จากการวิจัยจะนำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ต่อไป

     จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ซึ่งเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย และเนื่องจากเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนจำนวนมาก จึงได้จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site และ Online โดยสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย แบบสลับวันมาเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน ส่วนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ มาเรียนทุกวัน โดยโรงเรียนได้ขยายห้องเรียนเพื่อเว้นระยะห่างให้มากขึ้น มีการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด อาคารสถานที่สะอาดเรียบร้อย