การตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ จังหวัดอ่างทอง

      วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID 19)  ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ณ โรงเรียนอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี และตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อสร้างการรับรู้และชี้แจงความเข้าใจแก่บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียนและผู้ปกครอง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานรวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเพื่อนำผลการตรวจติดตามดังกล่าว เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัย สั่งการ เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

     เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองและตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี – เพิ่มเกษมสุวรรณ)และโรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุล อุปถัมภ์) เพื่อสร้างการรับรู้ และชี้แจงความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเพื่อนำผลการตรวจติดตามดังกล่าว เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ

การตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ จังหวัดอ่างทอง
การตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ จังหวัดอ่างทอง