การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) (10 ก.ค. 2563)

การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

หัวข้อ

หัวข้อย่อย

รายการข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน 1.โครงสร้าง — โครงสร้าง
2.ข้อมูลผู้บริหาร — ข้อมูลทำเนียบผู้บริหารระดับสูงของ สป.ศธ.

— ข้อมูลผู้บริหารระดับปลัดกระทรวง

— ข้อมูลผู้บริหารระดับรองปลัด คนที่ 1

— ข้อมูลผู้บริหารระดับรองปลัด คนที่ 2

— ข้อมูลผู้บริหารระดับรองปลัด คนที่ 3

— ข้อมูลผู้บริหารระดับผู้ตรวจราชการ

3.หน้าที่และอำนาจ — หน้าที่และอำนาจ
4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน — แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565)

— แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2562 – 2565)

5.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน — ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง — พระราชบัญญัติ

— พระราชกฤษฎีกา

— กฎกระทรวง

— ประกาศ

— ระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ 7.ข่าวประชาสัมพันธ์ — ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 8.Q&A

 

— ขอคำปรึกษา/คำแนะนำ/ร้องเรียน ร้องทุกข์

— ถาม-ตอบ

— ติดต่อสอบถาม

9.Social Network — Facebook 1

— Facebook 2

การดำเนินงาน 10.แผนดำเนินงานประจำปี — แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน — รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 
12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี — รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การปฏิบัติงาน 13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน — คู่มือการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ของ สป.ศธ.

— คู่มือปฏิบัติงานบริหารจัดการเงินอุดหนุน สำหรับเจ้าหน้าที่

— คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

การให้บริการ 14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไม่มีหน้าที่และอำนาจในการให้บริการ
15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไม่มีหน้าที่และอำนาจในการให้บริการ
16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไม่มีหน้าที่และอำนาจในการให้บริการ
17. E–Service สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไม่มีหน้าที่และอำนาจในการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

— เล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
19.รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน — รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
20.รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2562 — รายงาน (ITA) สงป. 301 ปี 2562

— รายงาน (ITA) สงป. 302 ปี 2562

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

 

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

— ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องโครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform)

— ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform)

— ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โปรแกรมป้องกันไวรัสและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 ราย

— ประกาศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.และซื้อชุดอุปกรณ์ห้องสอนทางไกล

22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ — ประกาศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อชุดอุปกรณ์ห้องสอนทางไกล
23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน — สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนตุลาคม 2562

— สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนพฤศจิกายน 2562

— สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนธันวาคม 2562

— สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมกราคม 2563

— สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกุมภาพันธ์ 2563

— สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมีนาคม 2563

— สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนเมษายน 2563

— สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนพฤษภาคม 2563

— สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมิถุนายน 2563

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี — รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล — แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) พ.ศ. 2561 – 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล — แผนสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

— ระบบประมวลผลข้อมูลเงินเดือน

— แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

— แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล — หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

— หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด

— หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด 

— หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

— หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

— กำหนดเงื่อนไข ขอบเขตและมาตรฐานของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนายการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

— การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา (ว16/2563)

— หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

— การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

— หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

— หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

— แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง

— หลักเกณฑ์เเละวิธีการพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

— หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

— หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

— หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลผลการปฏิบัติราชการ ศึกษานิเทศก์

— การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

— การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

— หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

— หลักเกณฑ์การให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

— หลักเกณฑ์ รางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

— เรื่อง แจ้งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี — รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ — คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

— คู่มือการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของกระบวนการหลัก “การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม”

30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ — ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือช่องทางการให้ข้อเสนอแนะทางการศึกษา

— ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ online

31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี — รายงานผลการดำเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น — ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม — การประชุมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ

— การประชุมหารือโครงการพัฒนาเสริมสร้างการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเรียนรู้และสื่อสารให้กับโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร — ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

— การประเมิน ITA 2563 ภายใต้หัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

— คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์และตรวจสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

— ปลัดกระทรวงศึกษาธิการบรรยายพิเศษ “คุณลักษณะของเลขานุการในยุคดิจิทัล” แก่ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะเลขานุการผู้บริหาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี — แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สป.ศธ. ประจำปี 2563
37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต — หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต “การใช้รถราชการ”
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร — การดำเนินกิจกรรมที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2563

— การดำเนินกิจกรรมที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการบรรยายพิเศษ “คุณลักษณะของเลขานุการในยุคดิจิทัล” แก่ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะเลขานุการผู้บริหาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต — แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563
40.รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน — รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)
41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี — รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 42.มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน — การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน — แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเรื่อง “การใช้รถราชการ”
— หนังสือถึงหน่วยงาน แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต “การใช้รถราชการ”

— มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

— สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

— สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

— สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

— สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

— สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

— สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

— สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

— สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

— สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

— สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

— สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

— สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

— สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

— สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

— สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

— สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

— สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

— สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ