การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ(สายงานจัดการงานทั่วไป) (12 ก.ค. 2561)