กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สป.

รายละเอียด

เลขที่เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548

01

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

02

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556

03

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา พ.ศ. 2547

04

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

05

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

06

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

07

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

08

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

09

แผนภูมิโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

10

 

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง