‘พิเชฐ’ เคาะมติที่ประชุมคณะทำงานทบทวนการจัดโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน ศธภ./ศธจ.

รองปลัด ศธ. “พิเชฐ” เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนการจัดโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด เห็นชอบร่างประกาศแก้ไขอำนาจหน้าที่ของกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหารงานบุคคล

กระทรวงศึกษาธิการ 7 กุมภาพันธ์ 2566 – นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนการจัดโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 โดยมีผู้บริหารส่วนกลาง และส่วนกลางในภูมิภาค เข้าร่วม พร้อมประชุมผ่าน Zoom Meetings

รองปลัด ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแก้ไขการแบ่งหน่วยงานภายในและอำนาจหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ดังนี้

  • กลุ่มอำนวยการ ศธภ./ศธจ. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานพัฒนาองค์กร บริหารองค์กรโดยใช้ระบบดิจิทัลเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ บริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ ระบบบริหารงาน อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ยานพาหนะและการควบคุมภายใน งานประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารองค์กรและเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของ ศธภ.และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย (สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและติดตาม รายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค ให้ตัดอำนาจหน้าที่ไปไว้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำหรับอำนาจหน้าที่อื่นของกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษายังคงเดิม)
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการสนับสนุน ประสาน วิจัย และเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ กำกับดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลงานทางวินัยต่าง ๆ ส่งเสริมพัฒนาการองค์กรคุณธรรม เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ศธภ.และ ศธจ.ในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงงานบริหารงานบุคคลและนิติการของ ศธภ. รวมถึงให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและคำปรึกษาด้านกฎหมาย นิติกรรม และงานคดีอื่น ๆ ให้บริการ รับเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกับสถาบันพัฒนาข้าราชการครูและหน่วยงานอื่น รวมถึงดำเนินการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการเสนอแนะ กลั่นกรอง จัดทำและเสนอข้อมูล การย้าย การโอน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเลื่อนเงินเดือน ดำเนินการจัดทำและเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนระดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไปของ ศธจ.ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ (กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สป.) จะนำมติที่ประชุมที่ดำเนินการปรับรายละเอียดเนื้อหาฉบับครบถ้วนสมบูรณ์ รายงานให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายอรรถพล สังขวาสี) รับทราบ เพื่อเสนอชี้แจงในที่ประชุมผู้บริหาร สป.ศธ. และดำเนินการต่อไป

พบพร ผดุงพล / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ