National Institutes for Cultural Heritage เรื่อง IRCI: International Research Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region 2018

เอกสารดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับการริเริ่ม IRCI ซึ่งเป็นสถาบันประเภทที่ 2 ของยูเนสโก (UNESCO Category 2 Centres) โดยกล่าวถึงข้อตกลง/สนธิสัญญาของยูเนสโกเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ การดำเนินงานของ IRCI รวมทั้งกิจกรรม แผนงาน และโครงการวิจัยสำคัญในปี 2018 นอกจากนี้ยังกล่าวถึงผลสำเร็จของโครงการวิจัยที่ผ่านมา รวมทั้งความร่วมมือกับสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนโครงการวิจัย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.irci.jp/

 

*******************************

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 พฤศจิกายน 2561