แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565