แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

รายงานประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ