แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • 2564-รายงานการประเมินผลการดำเนินงานและการใช
    2564-รายงานการประเมินผลการดำเนินงานและการใช
    ดาวน์โหลด