แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งทางการบริหารของ สป.

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งทางการบริหารของ สป.

  • โครงการแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร ตัวเสนอ
    โครงการแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร ตัวเสนอ
    ดาวน์โหลด