แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

เรื่องแจ้งเวียนหน่วยงาน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

รายชื่อกฎหมายแปลเป็นภาษากลางอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (15 พ.ย. 2560)
คำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สป. ศธ. (03 พ.ย. 2560)
สถานที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หมายเลขติดต่อผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (20 ต.ค. 2560)
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น “ร่างกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ” จำนวน 6 ฉบับ (06 ต.ค. 2560)
เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

จำนวนทั้งหมด128รายการ

1 6 7 8