แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

เรื่องแจ้งเวียนหน่วยงาน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (Cybersecurity for Technologists in Government) ( 17 มี.ค. 2564 )
ครม.เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3,100,000 ล้านบาท ( 17 มี.ค. 2564 )
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. ประจำงวดที่ 11-12/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 (10 มี.ค. 2564)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) (19 ก.พ.2564)
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ( 16 ก.พ. 2564 )
เรื่อง การชะลอการจ้างเอกชนดำเนินการ (บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน/พนักงานจ้างเหมาบริการ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ยกเว้น สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงาน กศน. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) ( 9 ก.พ. 2564)
ประกาศ ศธ.ให้บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือสถานที่ทำงาน ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 ยกเว้นในพื้นที่สมุทรสาคร
ปลัด ศธ.ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดมาตรการเข้มควบคุมป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา พร้อมขยาย Work from Home 28 จังหวัด จนถึง 31 ม.ค.2564
รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2563
ศธ.ปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด/ในกำกับ ‘Work from Home’ 28 จังหวัด ตั้งแต่ 4-17 ม.ค.2564

จำนวนทั้งหมด128รายการ

1 2 3 8