แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

เรื่องแจ้งเวียนหน่วยงาน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (21 ก.ย. 2564)
ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (4 ส.ค. 2564)
ประกาศ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ฯ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (4 ส.ค. 2564)
ประกาศ รายชื่อผลงาน ฯ ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของ ศธจ.สป. (4 ส.ค. 2564)
ประกาศ ศธ.ออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 เดือนกรกฎาคม 2564 (30 มิ.ย. 2564)
ประกาศ ศธ. ออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด19 พื้นที่สีแดงเข้ม ปฏิบัติงานที่ทำงาน 10% พื้นที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม ( 31 พ.ค. 2564 )

จำนวนทั้งหมด128รายการ

1 2 8