แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ สป.ศธ.

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/557 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 22) (17 ม.ค. 2561)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (10 ม.ค. 2561)
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี 2561 (15 ธ.ค. 2560)
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEF Summer University ครั้งที่ 21 (08 ธ.ค. 2560)
ขอเชิญผู้สนใจเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการรักษาสันติภาพ เพื่อเข้าชิงรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ (Nobel Prize) ประจำปี 2561
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (29 พ.ย. 2560)
การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (22 พ.ย. 60)
ขอเชิญสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ “SEAMEO Schools’ Network in 2017” (24 พ.ย. 2560)
การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (21 พ.ย. 60)
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลอินเดียในหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2560 – 2561 (13 พ.ย. 2560)
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 (07 พ.ย. 2560)
ที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว (25 ต.ค. 2560)
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับสมัครทุนรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม

จำนวนทั้งหมด483รายการ

1 26 27