แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ สป.ศธ.

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และ ภายนอก (EIT)ในระบบ ITAS ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สป. ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ขอความอนุเคราะห์ร่วมโหวตให้ประเทศไทยได้รับรางวัล WSIS Prizes 2019 ของ UN กับโครงการ DBD Business Data Warehouse (คลังข้อมูลธุรกิจ)
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลอินเดีย ประจำปีการศึกษา 2019 – 2020
การรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. …
ตัวชี้วัดสำคัญ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เครดิตแบงก์

จำนวนทั้งหมด483รายการ

1 2 3 27