แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ ระบบจัดเก็บเอกสารและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศร่าง TOR จ้างบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ ระบบจัดเก็บเอกสารและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 6 เรื่อง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าระบบแสดงตัวตนในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต (Authentication) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง Web server ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาเช่าระบบแสดงตัวตนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Authentication) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูงเพื่อจัดทำ Web server ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดประจำศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน ผิน แจ่มวิชาสอน และศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน กฐิน กุยยกานนท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำนวนทั้งหมด66รายการ

1 2 3 8