แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

คำสั่งการมอบอำนาจ

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2798/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ (15 ม.ค. 2564)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1017/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฎิบัติราชการแทน (5 มิ.ย. 2563)

จำนวนทั้งหมด41รายการ

1 2 5