แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

คำสั่งการมอบอำนาจ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2798/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ (15 ม.ค. 2564)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1017/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฎิบัติราชการแทน (5 มิ.ย. 2563)
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 233/2563 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการ และติดต่อประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (27 มี.ค. 2563)
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1228/2562 เรื่องมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (9 ม.ค. 2563)

จำนวนทั้งหมด40รายการ

1 2 3