กลุ่มสารนิเทศ สป. รับสมัคร พนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ เงินเดือน 15,000 บาท

กลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รับสมัครจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน


ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ (สัญญาจ้างตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานตามขอบเขตการปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. ปฏิบัติงานด้านการถ่ายภาพนิ่ง และวิดีโอ
 2. ปฏิบัติงานด้านการตัดต่อวิดีโอ โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro หรือโปรแกรมอื่น ๆ
 3. ปฏิบัติงานด้านการออกแบบกราฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ infographic โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Powerpoint, Photoscape หรืออื่น ๆ
 4. ปฏิบัติงานด้านตัดต่อภาพบุคคล ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
 5. ปฏิบัติงานด้านการจัดทำวิดีโอพรีเซนต์เตชั่นงานต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro, ProShow Producer หรืออื่น ๆ
 6. ปฏิบัติงานด้านการผลิตสกู๊ปข่าว สารคดีเชิงข่าว การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง Podcast
 7. ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การรวบรวมข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์
 8. ปฏิบัติงานด้านการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม Microsoft Office
 9. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์
 10. ปฏิบัติงานบันทึกภาพและรวบรวมข้อมูลภาพ ในการจัดทำหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ
 11. ปฏิบัติงานติดตามบันทึกภาพทำข่าวภารกิจผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ
 12. ปฏิบัติงานด้านการจัดทำเผยแพร่ข่าวผ่านเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 13. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต่อ นัดหมาย งานธุรการ และงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 14. ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในสถานที่และนอกสถานที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 15. จัดทำเอกสารการประชุม อบรม เตรียมเอกสาร และเตรียมการสำหรับการประชุม
 16. รวบรวมข่าวการศึกษาจากหนังสือพิมพ์ หรือระบบ IQ Newsclip นำเสนอผู้บริหาร
 17. ตรวจสอบและบำรุงรักษาวัสดุสำนักงาน
 18. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

 

หลักฐานที่ต้องยื่นวันสัมภาษณ์

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารแนะนำตัว พร้อมแนบรูปถ่าย ส่งมายังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moe360degree@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 2-8 กรกฎาคม 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์/โทรศัพท์ 081 7777 881

สถานที่สัมภาษณ์ (สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาขั้นต้น) และสถานที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และเงื่อนไขเพื่อกำหนดค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ตำแหน่ง พนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ กลุ่มสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
———————————-

 1. หลักเกณฑ์
  การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ให้พิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยวิธีการสัมภาษณ์ และหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้าง โดยขั้นตอนและวิธีการจัดจ้างให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 2. วิธีการคัดเลือก
  ใช้วิธีประกาศรับสมัครทั่วไป และคัดเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสมในขั้นต้น เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความเหมาะสมกับตำแหน่งสูงสุดตามลำดับ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน จำนวนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้

1) คะแนนสอบสัมภาษณ์ 60 คะแนน
(พิจารณาจากบุคลิกภาพ กริยาท่าทาง และไหวพริบในการตอบคำถาม)
2) ความสามารถพิเศษอื่น ๆ ด้านการประชาสัมพันธ์ เช่น การถ่ายภาพ การตัดต่อ ฯลฯ 30 คะแนน
(พิจารณาจากเอกสารสมัครคัดเลือก)
3) คะแนนประสบการณ์การทำงาน 10 คะแนน
(พิจารณาจากเอกสารสมัครคัดเลือก ให้คะแนนประสบการณ์ปีละ 2 คะแนน สูงสุด 10 คะแนน)

 1. การขึ้นบัญชีการคัดเลือก
  กำหนดให้ขึ้นบัญชีเพื่อรอเรียกไว้ตามลำดับคะแนนเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
 2. ระยะเวลาการจ้าง
  ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรกฎาคม – กันยายน 2565) ทั้งนี้ สามารถจ้างโดยใช้วิธีจ้างต่อเนื่องกับรายเดิมที่ผ่านมาได้ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (หลักเกณฑ์การประเมินให้เป็นไปตามที่กลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด)
 3. เงื่อนไขเพื่อกำหนดค่าจ้าง
  1) วุฒิการศึกษา จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
  2) อัตราค่าจ้างแรกจ้าง เดือนละ 15,000 บาท
  หากผู้สมัครรับการคัดเลือกที่มีวุฒิการศึกษาที่มีอัตราเงินเดือนตามที่ ก.พ.กำหนด สูงกว่าที่กำหนดในหลักเกณฑ์นี้ ให้ระบุยินยอมรับเงินเดือนสูงสุดตามหลักเกณฑ์นี้ และไม่ใช่สิทธิเรียกร้องใด ๆ ในใบสมัครรับการคัดเลือก