ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และ ภายนอก (EIT)ในระบบ ITAS ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สป. ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง