โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ สอบราคาซื้อสืบสานงานดนตรีไทย (25 ก.ย. 2560)

( สำเนา )
ประกาศโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์
เรื่อง สอบราคาซื้อสืบสานงานดนตรีไทย

          โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อสืบสานงานดนตรีไทย ตามรายการ ดังนี้

          ชุดเครื่องดนตรี(60.13.16.00 ) จำนวน ๑  ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aemsuree.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๑๐-๘๖๓๓ ในวันและเวลาราชการประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายปิติชาย ตันปิติ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 สำเนาถูกต้อง  

(นาย ณัฐกร ศรีทับทิม)  

ครูชำนาญการ  

ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐

โดย นาย ณัฐกร ศรีทับทิม ครูชำนาญการ

เอกสารสอบราคา เลขที่ 001/2560

ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60097165215&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure