โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 หลอดไฟฟ้า LED ขนาดไม่เกิน 11 watt และ ไม่เกิน 22 watt (07 ก.ย. 2560)

( สำเนา )
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒
เรื่อง หลอดไฟฟ้า LED ขนาดไม่เกิน ๑๑ watt และ ไม่เกิน ๒๒ watt

                     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒มีความประสงค์จะ หลอดไฟฟ้า LED ขนาดไม่เกิน ๑๑ watt และ ไม่เกิน ๒๒ watt ตามรายการ ดังนี้

                  หลอดไฟนีออน จำนวน ๑ โครงการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารหลังใหม่ ชั้น ๒ ห้องพัสดุ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มอำนวยการ งานพัสดุ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๔๓๕-๒๘๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพันคำ ศรีพรม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง  

(นางสาว วนิดา แสนสิงห์)  

ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐

โดย นางสาว วนิดา แสนสิงห์ ครู

เอกสารสอบราคา เลขที่ 6/2560

ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60097024887&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure