โรงเรียนบ้านวังปลา สอบราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ (31 ต.ค. 2560)

 

 

                 ( สำเนา )
                           ประกาศ โรงเรียนบ้านวังปลา
                เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ โรงเรียนบ้านวังปลา
 
             โรงเรียนบ้านวังปลามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ โรงเรียนบ้านวังปลา ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านวังปลา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านวังปลา ม.๕ ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ๘๖๒๒๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนบ้านวังปลา ม.๕ ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ๘๖๒๒๐ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ gg.gg/banwangpla หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑๕๖๙๘๖๖๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นางวันดี ขวัญทอง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปลา
 
 

 

 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง นพรัตน์ รัตนูปกรณ์)  
 ครู  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
 โดย นาง นพรัตน์ รัตนูปกรณ์ ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 01/2560
ที่มา https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60107221873&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure