แบบสำรวจความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ประจำปีงบประมาณ 2561 (11 พ.ค. 2561)

แบบสำรวจสำหรับผู้รับบริการ

qr-code-02

https://goo.gl/VnwJsj

—————————————————————————————————————-

 

 

แบบสำรวจสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย