อัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

อัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

ที่

หน่วยงาน

ข้าราชการ

ลูกจ้าง

ประจำ

พนักงานราชการ

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

รวม

1

ส่วนกลาง

21

21

2

สำนักอำนวยการ

153

68

8

229

3

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

47

47

4

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษา

55

21

3

33

112

5

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

55

66

5

55

181

6

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

43

3

46

7

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

80

2

82

8

สำนักนิติการ

40

2

42

9

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.

15

1

16

10

กลุ่มตรวจสอบภายใน ศธ.

9

1

10

11

หน่วยตรวจสอบภายใน สป.

4

1

5

12

สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

391

1,002

15,445

3,360

20,198

13

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

268

19

4

291

14

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

284

25

14

323

15

สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา

16

0

2

18

16

สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล

32

1

33

17

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1

20

3

23

18

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

20

6

26

19

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3

19

2

2

23

20

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

21

2

1

24

21

สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

21

5

26

22

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

20

4

24

23

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

21

4

25

24

สำนักงานศึกษาธิการภาค 8

21

4

1

26

25

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

23

7

30

26

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

20

2

1

23

27

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

21

5

0

26

28

สำนักงานศึกษาธิการภาค 12

24

10

2

36

29

สำนักงานศึกษาธิการภาค 13

8

8

30

สำนักประสานนโยบายการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และกีฬาศอ.บต.

19

19

 

รวม

1,791

1,260

15,499

3,448

21,998

 

 

 

แหล่งข้อมูล: กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ  สป. ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

ที่มา เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ สป.

       สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

       สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ