องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก (Director General)

ยูเนสโกประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และจะสัมภาษณ์ผู้สมัครในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ครั้งที่ 211 (211th Session of the Executive Board) ที่จะจัดขึ้นในช่วงต้นปี 2564 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่
1. มีประสบการณ์เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. สนับสนุนและดูแลภาพรวมการดำเนินโครงการและกิจกรรมของยูเนสโก
3. มีทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะการบริหารจัดการ รวมถึงประสบการณ์การบริหารจัดการยุคใหม่และมีความโปร่งใสและจริยธรรมในการบริหารงาน
4. มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในระดับดีเยี่ยม (ภาษาที่ใช้เป็นทางการของยูเนสโกคือภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส)
5. ไม่จำกัดสัญชาติ

 

หลักฐานประกอบการสมัคร (เป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส) ได้แก่ ชีวประวัติและวิสัยทัศน์การทำงานเพื่อยูเนสโก จำนวนตัวอักษรไม่เกิน 2,000 คำ

การรับสมัคร ผู้สนใจสมัครส่งรายละเอียดและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องของผู้สมัครมายังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ thainatcom@sueksa.go.th และ thanchit.p@sueksa.go.th ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สามารถศึกษาเอกสารเพิ่มเติม (อาทิ ร่างสัญญา ระเบียบ เงินเดือน สวัสดิการ) ตามรายละเอียดที่แนบ Click..

 

สรุป/เรียบเรียง: ธัญชิต ผดุงศุภไลย
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563