แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

หลักเกณฑ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

5.หลักเกณฑ์การให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ