แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

หน้าที่และอำนาจของกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

หน้าที่และอำนาจของกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค

           หน้าที่และอำนาจของกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค

 1. รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 2. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของประเทศ

  ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัดที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ เสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

 3. บูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของประเทศในระดับภูมิภาคหรือจังหวัดที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศในระดับกระทรวงกับหน่วยงานระดับภาคและระดับจังหวัดให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางการปฏิรูปประเทศ

 4. ส่งเสริมระบบบริหารการศึกษาของประเทศในระดับภูมิภาคหรือจังหวัดให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทาง

  การพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด

 5. พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาของประเทศในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

  ให้ทัดเทียมนานาประเทศ

 6. ส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของประเทศในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด

  แบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 7. จัดระบบประสานงาน สนับสนุน ช่วยเหลือ รายงานเกี่ยวกับเหตุภัยพิบัติ และภาวะวิกฤตทางการศึกษาของประเทศในระดับภูมิภาคหรือจังหวัดแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 8. กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของประเทศในระดับภูมิภาคหรือจังหวัดที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการพัฒนาประเทศ

 9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ที่มาของหน้าที่และอำนาจของกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค