หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดน่านรับการตรวจติดตามนโนบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ต้อนรับนายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนำทีมน่านการศึกษา ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน กศน.จังหวัดน่าน และโรงเรียนเอกชน จังหวัดน่าน รับการตรวจติดตามนโนบาย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยการเพิ่มพูนทักษะ (RE-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skill) ในพื้นที่จังหวัดน่าน ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet) ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

150365 3

 

150365 1

 

 

150365 2

 

150365 4

 

150365 9

 

150365 5

 

150365 8

 

150365 7

 

150365 6