หน่วยงานการศึกษาในจชต. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรายงานผลการดำเนินงานด้านการศึกษาในพื้นที่

     วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านการศึกษาในพื้นที่ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ตามประเด็น ดังนี้

1.การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

2.การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

3.การจัดทำฐานข้อมูลนักเรียน (Big Data)

4.เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

      โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลด้านการพัฒนาการศึกษา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) พื้นที่ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เชื่อมโยงสัญญาณ ผ่านระบบทางไกล (video Conference) กับพลเอก สุท้ศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้