หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/10871 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่องการโอนจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเงินงบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/10871 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่องการโอนจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเงินงบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

icon_type
0211.1-10871.pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.00 MB