หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/8159 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

เรียน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/8159 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561