หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/3293 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 37) (13 มี.ค. 2561)

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/3293 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

(โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 37)