สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 : ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นางสาวพิกุน ศัยญะพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการฯ เพื่อประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ณ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยมี นายสมจริง อินทรักเดช ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะกรรมการฯ ประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ