สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 : ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นางสาวพิกุน ศัยญะพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการฯ เพื่อประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยมี  นายสมจริง อินทรักเดช ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะกรรมการฯ ประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ