สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 : ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ จังหวัดชุมพร

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นางณิชาภา สุวรรณชาติ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการฯ เพื่อประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ณ โรงเรียนศรียาภัย 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยมี  นายบุญพฤกษ์ มะศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะกรรมการฯ ประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ