สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณาเลือกตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จัดประชุมชี้แจงแนวทาง การพิจารณาเลือกตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 โดยมีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำ คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet