สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center) เพื่อการรับรู้ การเข้าถึงนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center)

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงาน ศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center) เพื่อการรับรู้ การเข้าถึงนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center) ณ ห้องประชุมอภัย จันทวิมล อาคารเสมารักษ์ ชั้น 2 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดยมีนายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ ในครั้งนี้