สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการสร้าง และส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการออกแบบความคิด (Design Thinking)

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นายสาณุวัฒน์ ช่วยคงมา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการสร้าง และส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการออกแบบความคิด (Design Thinking) ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 – 18