สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ ฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายการฝึกอบรมจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นายธวัชชัย เยาว์นุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนายสาณุวัฒน์ ช่วยคงมา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ ฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายการฝึกอบรมจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM