สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ตรวจติดตามการปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 5

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช