สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมฯ “ ในรูปแบบการวิจัย “สภาพการดำเนินงานการนำนโยบายสู่การปฏิบัติผ่านแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโก้งโค้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3”

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมฯ “ ในรูปแบบการวิจัย “สภาพการดำเนินงานการนำนโยบายสู่การปฏิบัติผ่านแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโก้งโค้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3” โดยคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง ณ โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแนวนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ของ นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5