สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นางภัคชุดา เสรีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช โดยมี นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม