สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทรฯ ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาพื้นที่นำร่อง

นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นางสาวกฤตพร เกื้อเพชร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพื้นที่นำร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานศึกษาธิิการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เพื่อนำเสนอผลการขับเคลื่อนต่อคณะกรรมการติดตามฯ จากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทน สพฐ. ผู้แทน กศน. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชนภรณ์ อือตระกูล ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เป็นประธานฯ และร่วมลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมเสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร โรงเรียนด่านสวีวิทยา (สังกัด สพม.สฎชพ.) และโรงเรียนนิรมล ชุมพร (สังกัด สช.) ในระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565