สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้กำลังใจบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในการเตรียมความพร้อมพิธีเปิด ศูนย์ธนาคารสะสมหน่วยกิตนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Credit Bank Center)

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้กำลังใจบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในการเตรียมความพร้อมพิธีเปิด ศูนย์ธนาคารสะสมหน่วยกิตนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Credit Bank Center) ตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกเชิงพื้นที่และค้นหาต้นแบบเพื่อขยายผลการดำเนินงานระบบธนาคารสะสมหน่วยกิต (Credit Bank System) กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช