สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ศธภ.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ศธภ.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามและปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและเตรียมพร้อมรับการประเมินต่อไป